Overheid overig


[klik op het logo voor een overzicht]

Adviescollege toetsing regeldruk [ATR]
Raad van Arbeid
Raad van State
Raad voor Strafrechtstoepassing
en Jeugdbescherming
Rechtbanken
Tweede Kamer
der Staten Generaal


Agentschappen

Dienst Uitvoering Onderwijs
[Min. van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap]

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
[Min. van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap]
Zelfstandige Bestuursorganen [ZBO's]*
Autoriteit Consument en Markt
[ACM]

Autoriteit Financiële Markten
[AFM]

Autoriteit Persoonsgegevens
[AP]

CAK
[Centraal Administratie Kantoor]

CBS [Centraal Bureau voor de Statistiek]

Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen [CBR]

Centraal Orgaan opvang asielzoekers [COA]


Kamer van Koophandel [KvK]

KB, Nationale Bibliotheek

Nederlandse Zorgautoriteit

RDW [Dienst Wegverkeer]

Sociale Verzekeringsbank [SVB]

Staatsbosbeheer
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen [UWV]
* voor een overzicht van alle ZBO's zie: