Dienstorders portvrijdom kerken


bron: Nieuwsblad van het Noorden van 24-12-1983H.156. Dienststukken. Beëindiging overgangsmaatregelen en verlenging bijzondere overgangsregeling dienststukken van de kerken.

1 Met ingang van 1 april 1984 komen te vervallen de overgangsmaatregelen, die getroffen zijn in verband met de opheffing per 1 januari jl. van de verzendingsmogelijkheid van dienststukken betreffende de openbare dienst van de Hoge Colleges van Staat, het Kabinet der Koningin en de departementen van algemeen bestuur (zie punt 4 van do. 562/1983).

2 Alle stukken afkomstig van de hiervoor genoemde instellingen en functionarissen, die met een aanbiedingsformulier worden aangeboden als partijenpost, dienen van genoemde datum af te zijn voorzien van de frankeeraanduiding 'port betaald, gevolgd door de naam van het kantoor van aanbieding'.

3 Stukken voorzien van de aanduiding 'Dienst', afkomstig van de bedoelde instellingen en functionarissen, die op of na 1 april a.s. worden aangetroffen in de buslichting, worden als niet gefrankeerd beschouwd en moeten volgens de normaal geldende regels worden beport en uitgereikt.

4 Niet of ontoereikend gefrankeerde retourenveloppen met de frankeeraanduiding 'Dienst', bestemd voor die instellingen en functionarissen, die op of na 1 april a.s. worden aangeboden of aangetroffen, moeten eveneens volgens de normaal géldende regels worden beport en uitgereikt.

5 Enveloppen, die zijn voorzien van de aanduiding 'Dienst', blijven ook na 31 maart a.s. ter verzending in de losse post toegelaten, mits zij bovendien voldoende zijn gefrankeerd door middel van postzegels of door een afdruk - al dan niet op een strook - van een frankeermachine.

6 Aangezien het overleg van het Ministerie van Financiën met de Kerkgenootschappen en de Centrale Directie der PTT ter zake van-de overgang op de normale frankeermethoden nog niet is afgesloten, blijft de voor de dienststukken van de Kerken getroffen bijzondere overgangsregeling (zie punt 7 van do. 562/1983) tot een nader te bepalen datum van kracht. De bijzondere overgangsregeling houdt in dat de door hierna in punt 7 genoemde kerkelijke functionarissen en colleges verzonden stukken met de frankeeraanduiding 'Dienst' kunnen worden aangemerkt als zijnde volledig gefrankeerd. De regeling heeft uitsluitend betrekking op binnenlandse stukken die niet aangetekend en niet per exprespost worden verzonden. Stukken waarvoor deze bijzondere diensten worden verlangd, vallen dus onder de normale voorwaarden betreffende het voldoen van port en recht. Voor de verrekening van het port verschuldigd voor de kerkelijke dienststukken is door de Centrale Directie der PTT met het Ministerie van Financiën een voorlopige regeling getroffen.7 Tot het verzenden van stukken met de frankeeraanduiding 'Dienst' zijn de volgende kerkelijke functionarissen en colleges bevoegd:
-
Doopsgezinde Broederschap;
- Bestuur der Algemene Doopsgezinde Sociëteit (Alleen de tussen de leden van het bestuur gewisselde stukken, alsmede die gericht aan de colleges en
ambtenaren der Broederschap);
-
Evangelisch-Lutherse Kerk
Synodale Commissie van de Evangelisch-Lutherse Kerk
.de secretaris
.de leden (Alleen de tussen de leden onderling gewisselde stukken, alsmede die gericht aan de colleges en ambtenaren van die kerk)
Synode van de Evangelisch-Lutherse Kerk
.de president (Alleen de stukken gericht aan de colleges en ambtenaren van die kerk);
-
Nederlandse Hervormde Kerk
Administrateur der Nederlandse Hervormde Kerk (Alleen de stukken gericht aan de colleges en ambtenaren van die kerk);
-
Algemeen College van Toezicht op het Beheer der Kerkelijke Goederen en Fondsen van de Hervormde Gemeenten in Nederland (Alleen de onderling
gewisselde stukken, alsmede die gericht aan de Provinciale Colleges van Toezicht op het beheer der Kerkelijke goederen en fondsen van de Hervormde
Gemeenten en aan de Plaatselijke colleges van kerkvoogden);
-
Generaal College van Toezicht
(Alleen de onderling gewisselde stukken, alsmede die gericht aan de Provinciale Colleges van Toezicht en aan de Plaatselijke colleges van kerkvoogden);
-
Generale Financiële Raad
(Alleen de tussen de leden der raad gewisselde stukken, alsmede die gericht aan de colleges en ambtenaren der N.H. Kerk);
-
Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk
(Alleen de stukken gericht aan de colleges en ambtenaren van die kerk);
-
Moderamina van de Provinciale Kerkvergaderingen
(Alleen de tussen de leden van de onderscheidene moderamina gewisselde stukken, alsmede die gericht aan de colleges en ambtenaren der N.H. Kerk in de desbetreffende provincies);
-
Plaatselijke Colleges van Kerkvoogden
(Alleen de stukken gericht aan het Generaal College van Toezicht of aan het Algemeen College van Toezicht op het beheer der Kerkelijke goederen en fondsen van de Hervormde Gemeenten in Nederland);
-
Provinciale Colleges van Toezicht
(Alleen de tussen de leden der onderscheidene colleges onderling gewisselde stukken, alsmede die gericht aan de colleges en ambtenaren der N.H. Kerk in de desbetreffende provincies en aan het Generaal College van Toezicht);
-
Provinciale Colleges van Toezicht op het Beheer der Kerkelijke Goederen en Fondsen van de Hervormde Gemeenten
(Alleen de tussen de leden der onderscheidene colleges onderling gewisselde stukken, alsmede die gericht aan het Algemeen College van Toezicht op het beheer der Kerkelijke goederen en fondsen en aan de colleges en ambtenaren in de desbetreffende provincie);
-
Scriba van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk
.Secretaris-Generaal der Nederlandse Hervormde Kerk
(Alleen de stukken gericht aan de colleges en ambtenaren van die kerk);-
Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
.Centrale Commissie tot de Algemene Zaken van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
.Permanente Commissie tot de Algemene Zaken van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
(Alleen de tussen de leden onderling gewisselde stukken, alsmede die gericht aan de kerkelijke colleges en ambtenaren der Nederlands-Israëlitische Synagoge);
-
Oud-bisschoppelijke cleresie
.Aartsbisschop
.Bisschop van Haarlem
.Bisschop van Deventer
(Alleen de onderling gewisselde stukken, alsmede die gericht aan de Synode en aan de Synodale Raad van de Oud-Katholieke Kerk; de dienstdoende geestelijkheid tot hun kerkgebied behorende en de Commissarissen der Koningin in de provincies);
-
Synodale Raad van de Oud-Katholieke Kerk
Synode van de Oud-Katholieke Kerk*)
(Alleen de tussen de leden onderling gewisselde stukken, alsmede die gericht aan de Aartsbisschop en de Bisschoppen (eventueel Vicarissen-Generaal), de dienstdoende geestelijke en aan de Commissarissen der Koningin in de provincies);
-
Vicarissen-Generaal van de Aartsbisschop en van de Bisschoppen van de Oud-Katholieke Kerk
(Alleen de onderling gewisselde stukken, alsmede die gericht aan de Synode en de Synodale Raad van de Oud-Katholieke Kerk; de dienstdoende geestelijkheid tot hun kerkgebied behorende en de Commissarissen der Koningin in de provincies);
-
Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap
Hoofdcommissie voor de Zaken van het Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap
(Alleen de tussen de leden onderling gewisselde stukken, alsmede die gericht aan de kerkelijke colle.ges en ambtenaren der Portugees-Israëlitische Synagogen);
-
Remonstrantse Broederschap
Bureau der Remonstrantse Broederschap
Commissie tot de Zaken der Remonstrantse Broederschap
(Alleen de tussen de leden onderling gewisselde stukken, alsmede die gericht aan de colleges en ambtenaren der Remonstrantse Broederschap);
-
Rooms-Katholieke Kerk
.Aartsbisschop van Utrecht
.Bisschoppen van Breda
.Bisschoppen van Groningen
.Bisschoppen van Haarlem
.Bisschoppen van 's-Hertogenbosch
.Bisschoppen van Roermond
.Bisschoppen van Rotterdam
(Alleen de onderling en met de Vicarissen-Generaal gewisselde stukken, alsmede die gericht aan de dienstdoende geestelijken**), tot hun kerkgebied behorende en aan de Commissarissen der Koningin in de provincies);
-
Officiaal van het Aartsbisdom Utrecht
(Alleen de stukken gericht aan de dienstdoende geestelijken**) in Nederland)
.Officiaal van het Bisdom Breda
.Officiaal van het Bisdom Groningen
.Officiaal van het Bisdom Haarlem
.Officiaal van het Bisdom 's-Hertogenbosch
.Officiaal van het Bisdom Roermond
.Officiaal van het Bisdom Rotterdam
(Alleen de stukken gericht aan de dienstdoende geestelijken**) van het desbetreffende bisdom);
-
Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap
(Alleen de stukken gericht aan de dienstdoende geestelijken**) van het desbetreffende bisdom);
-
Vicaris-Generaal van de Aartsbisschop van Utrecht
.Vicarissen-Generaal van het Bisdom Breda
.Vicarissen-Generaal van het Bisdom Groningen
.Vicarissen-Generaal van het Bisdom Haarlem
.Vicarissen-Generaal van het Bisdom 's-Hertogenbosch
.Vicarissen-Generaal van het Bisdom Roermond
.Vicarissen-Generaal van het Bisdom Rotterdam
(Alleen de onderling en met de (Aarts)bisschoppen gewisselde stukken, alsmede die gericht aan de dienstdoende geestelijken**), tot hun kerkgebied behorende en aan de Commissarissen der Koningin in de provincies);
-
Waalse Kerken
Commissie tot de Zaken der Waalse Kerken
(Alleen de tussen de leden onderling gewisselde stukken, alsmede die gericht aan de colleges en ambtenaren der Waalse Kerken).

*) Onder synode wordt verstaan: alle dienstdoende geestelijken, het kerkbestuur van de parochies, de president en de hoogleraren van het seminarium.
**) Onder dienstdoende geestelijke wordt verstaan: de kanunnik, deken, pastoor (die van een kathedraal draagt de titel van plebaan), deservitor, kapelaan, vicaris en assistent van de parochies, de president, regent, directeur, prefect en professor van de seminaries, de rector en directeur van de gestichten, de oversten, zowel mannelijke als vrouwelijke, van de kloosterhuizen.
8 De regeling 'Dienst PTT' en de daarop betrekking hebbende voorschriften, alsmede de bijzondere regelingen betreffende de Belastingdienst (VP (rood), art. 13.11.3) en de gerechtelijke brieven (do. 121/1982) ondergaan geen wijziging.

9 De alfabetische lijst van functionarissen en instellingen bevoegd tot verzending van dienststukken ('Lijst Dienststukken', naamlijstnr. 99-7270) kan na 1 april a.s. bij het oude materieel worden gevoegd.

Terug naar inleiding