Dienstorders 1943
H. 142bis. Dienststukken. Verzending van aangifteformulieren Omzetbelasting.
1. In aansluiting op do. 232/ 1942 wordt ter kennis gebracht, dat in verband met de papierschaarschte voor de verzending door de Inspecteurs der Invoerrechten en Accijnzen van (blanco) aangifteformulieren der omzetbelasting aan belastingschuldigen en voor de inzending door belanghebbenden, die de verschuldigde belasting per giro betaalden, van de ingevulde omzetbelastingformulieren aan de Ontvangers der Accijnzen gebruik kan worden gemaakt van dienstomslagen, zonder venster, welke voor dubbel gebruik, op de wijze als hieronder is aangegeven, zijn ingericht.


2. Deze zendingen behoeven niet te worden gefrankeerd.
3. Voor zooveel noodig wordt opgemerkt, dat de desbetreffende stukken bij de tweede verzending (dus aan de Ontvangers der Accijnzen) op de gebruikelijke wijze (opnieuw) van een afdruk van den dagteekeningstempel moeten worden voorzien.
4. Den drn en okths wordt verzocht de tot hun ressort behoorende shds v z n terzake in te lichten.

H. 235. Herhaald gebruik van omslagen.
1. Met het oog op gebleken misbruik wordt bepaald, dat herhaald gebruik van omslagen voor het verzenden van dienststukken in den zin van het Postbesluit D.S. slechts is toegestaan, indien over het adres, den afdruk van den dagteekeningstempel, alsmede alle op het oorspronkelijke dienststuk voorkomende aanwijzingen een strook is geplakt, waarop behalve het nieuwe adres mede op de voorgeschreven wijze de aanwijzingen voorkomen, vastgesteld voor de van den betrokken az afkomstige dienststukken (vgl art 4 van het Postbesluit D.S.).
2. Stukken, ter post bezorgd in dienstomslagen, welke zonder opgeplakte strook, als bedoeld in het vorige lid, opnieuw worden gebruikt, behooren te worden behandeld als gewone stukken en dus met port te worden belast, indien frankering geheel of toen deele achterwege is gebleven.
3. Het vorenstaande geldt niet voor dienstomslagen, welke ten behoeve van het inzenden van aangifteformulieren voor de Omzetbelasting voor de tweede maal worden gebruikt. Hiervoor blijven de bepalingen van kracht, welke in do. 1/1943, punt IX, en do. 142bis/143 zijn opgenomen.
4. De drn/okths gelieven de shds en pagn v z n in te lichten.H.508. Verzending veevoederbonnen.

1. Ter vereeenvoudiging van de raadpleging door de ambtn volgt hieronder een samenvatting van de bepalingen, welke thans met betrekking tot de verzending van veevoederbonnen gelden.
2. De verzending van veevoederbonnen heeft plaats vanwege het Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouwproducten. (Wassenaarscheweg 80,
's-Gravenhage). De bonnen worden gesloten in omslagen, die behalve de aanwijzing “Dienst. Departement van Landbouw en Visscherij” de afzendersaanduiding “Bedrijfschap voor Veevoeder” dragen. (Het aan dit bedrijfschap toegekende volgnummer “1009” van de “Lijst D.S.” komt op deze stukken niet voor.)
3. Voor bedoelde zendingen worden twee soorten omslagen gebezigd, nl van de afmetingen 12,8 x 9 cm en 25 x 8,4 cm. De eerstbedoelde zijn van bruin papier vervaardigd. Beide soorten hebben een doorschijnend venster. Voorloopig behoeft geen bezwaar te worden gemaat tegen het opgebruiken voor het bovenaangegeven doel van den voorraad groene omslagen van de afmetingen 25 cm x 8,4 cm met doorschijnend venster, welke zijn voorzien van de aanwijzing: “Rijksbureau Voedselvoorziening in Oorlogstijd”. Dit bureau was nl voorheen belast met de verzending van veevoederbonnen.
4. De in punt 3 bedoelde omslagen mogen uitsluitend voor genoemd doel worden gebruikt. Mocht op de een of andere wijze blijken, dat de omslagen worden gebezigd voor verzending van andere stukken dan veevoederbonnen, dan moet hiervan met de noodige toelichting worden kennis gegeven aan de Hoofddirectie der Posterijen (afd 4 D, Arnhem).
5. De stukken worden terpostbezorgd door de Plaatselijke Bureauhouders van de Provinciale Voedselcommissarissen.
6. Het voor bedoelde zendingen verschuldigde port wordt rechtstreeks met het Hbs verrekend.
7. Bovenstaande samenvatting zal worden opgenomen in verzamel-do. 1/1944. Hierdoor vervallen de circ P 1965, P 1980 en P 2007.
8. De drn/okths gelieven de v z n in te lichten.
Terug naar inleiding
--> 1946