Dienstorders 1929
'H. 203. Statistiek dienststukken.
1. Voor het vermelden van de uitkomsten betreffende de statistiek van ontvangen dienststukken zijn gedrukte staten aangemaakt, nl. het formulier nr. 144 ten behoeve van de post- en post- en telegraafkantoren en het formulier nr. 145 voor de bijpostkantoren en poststations. Voortaan moeten uitsluitend deze staten worden gebezigd.
2. De benodigde staten kunnen bij het Centraal Magazijn der Rijktelegraaf worden aangevraagd.
3. De inzending van de staten aan het Hoofdbestuur moet geschieden uiterlijk drie weken na afloop van het tweede tijdvak, waarover de statistiek is gehouden, doch moet in elk geval plaats vinden vóór 1 December van het betrokken jaar. De Inspecteurs en de directeuren van de niet tot een inspectie-afdeeling behoorende kantoren gelieven bij het vaststellen van de tijdvakken, waarover de statistiek moet worden gehouden, rekening te houden met den voorgeschreven datum van inzending der staten aan het Hoofdbestuur.
4. Art. 530a der V.P. Bnl. en art. 227a der Instructie voor de Hulppostkantoren zullen worden aangevuld.H. 476. Verzending als dienststuk.
1. De aan de Vereeniging van Hoogere Ambtenaren bij het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie verleende vergunning tot het verzenden als dienststuk van de in art. 360b der V.P. Bnl. genoemde tijdschriften is vervallen.
2. Echter is thans aan de leeskringen Dordrecht en Groningen van genoemde vereeniging vergunning verleend tot verzending als dienststuk van de navolgende tijdschriften:
Administratieve Arbeid.
Orgaan Vereeniging Electrotechnische Ambtenaren.
Archiv für P. und T.
Telegraphen-Praxis.
Europaischer Fernsprechrdienst.
Union Postale.
Journal Télégraphique.
Siemens Zeitschrift.
Ericsson Review.
Ericsson News.
Electrical Communication.
3. De grenzen van genoemde leeskringen komen overeen met die van de gelijknamige inspectie-afdeelingen.
4. Art. 360b der V.P. Bnl. en art. 186b der Instructie voor de Hulppostkantoren zullen worden gewijzigd.

H. 657. Aan port onderworpen dienstbrieven.
1. De aanwijzing 'Aan port onderworpen dienstbrief', resp. 'Aan port onderworpen dienstbriefkaart' moet voortaan op de aan port onderworpen dienstbrieven en -briefkaarten in roode kleur worden aangebracht of in rood worden omlijnd.
2. Art. 8 der V.P. binnenland zal worden aangevuld.'Terug naar inleiding
--> 1930