Dienstorders 1942
H. 129bis. Dienststukken. Aantekening.
1. In verband met gebleken twijfel wordt er voor zooveel noodig de aandacht op gevestigd, dat alle tot de Stichting Winterhulp Nederland behoorende instanties (onder welke de Loterij) de bevoegdheid hebben dienststukken te verzenden
onder het volgnummer 1191 van de “Lijst Dienststukken”.
2. Bij aanteekening van door deze instanties ter post bezorgde dienststukken behoort het daarvoor verschuldigde recht niet afzonderlijk te worden ingevorderd.H. 232. Dienststukken. Inzending aangifteformulieren omzetbelasting.
1. In verband met de papierschaarschte kan voor de inzending aan de Ontvangers der Accijnzen van ingevulde aangifteformulieren der omzetbelasting door belanghebbenden, die de verschuldigde belasting per giro betaalden, met ingang van 1 Juli a s gebruik worden gemaakt van de dienstomslagen (vensteromslagen), waarin de (blanco-) aangifteformulieren door hen van de Inspecteurs der Belastingen werden ontvangen. Deze zendingen behoeven niet te worden gefrankeerd.
2. Voor zooveel noodig wordt opgemerkt, dat de desbetreffende stukken bij de tweede verzending (dus aan de Ontvangers der Accijnzen) op de gebruikelijke wijze (opnieuw) van een afdruk van den dagteekeningstempel moeten worden voorzien.
3. Den drn en okths wordt verzocht de tot hun ressort behoorende shds v z n terzake in te lichten.H. 260. Verzending aangiftebiljetten Ondernemingsbelastlng.
1. Voor de verzending van de aangiftebiljetten A voor de Ondernemingsbelasting (belastingjaar 1942) door den Belastingdienst aan
de belastingplichtigen, zullen geen dienstomslagen worden gebruikt. De uit één dubbel blad bestaande biljetten zullen, met het daarin gelegde formulier “Aanwijzingen omtrent het invullen van het Aangiftebiljet A” en een dienstomslag voor de terugzending van het ingevulde biljet aan den betrokken Inspecteur der Belastingen, éénmaal worden gevouwen en worden voorzien van een blanco bandje, vervaardigd van een in verband met de huidige beperkte keuze, weinig doorzichtige papiersoort.
2. Het adres van den belastingplichtige is op de buitenzijde van het biljet, bovenaan rechts vermeld. Ter linkerzijde hiervan zijn tusschen den tekst de bij art 4 van het Postbesluit DS voorgeschreven dienstaanwijzingen geplaatst.
3. De behandeling der biljetten behoort met de noodige zorg te geschieden, opdat scheuring van de bandjes wordt vermeden. Hierop ware de aandacht in het bijzonder van het met de expeditie en met de bestelling ervan belaste personeel te vestigen.
4. Met de terpostbezorging der aangiftebiljetten zal vermoedelijk in de tweede helft van de loopende maand worden begonnen.
5. Den drn en okths wordt verzocht de shds v z n terzake in te lichten.Terug naar inleiding
--> 1943