Dienstorders 1931
'H. 57. Verzending van dienststukken.
1. Tegen de verzending als dienststuk in den zin van het Postbesluit D.S. van door rijksambtenaren en rijksinstellingen verzonden stukken den openbaren dienst betreffende, waarop reclame van particulieren is aangebracht, doch welke overigens geheel voldoen aan de voor dienststukken geldende bepalingen behoeft voortaan geen bezwaar te worden gemaakt.
2. Art. 359a V.P. Bnl. en art. 85 V.P.H. zullen worden aangevuld.

H. 228. Aan port onderworpen dienstbrieven en dienstbriefkaarten. Aantekening.
1. Brieven en briefkaarten, waarvan aanteekening wordt verlangd, kunnen niet als aan port onderworpen dienstbrieven of -briefkaarten worden verzonden.
2. Mochten aan port onderworpen dienstbrieven of -briefkaarten ten kantore van afzending ten onrechte als aangeteekende stukken zijn behandeld, dan behooren het verschuldigde port en recht aan het kantoor van afzending bij een model nr. 318 te worden aangerekend.
3. Indien dergelijke brieven en briefkaarten in de brievenbussen worden aangetroffen en daarvan blijkens op die stukken voorkomende aanwijzigingen aanteekening wordt verlangd, behoort overeenkomstig het bepaalde bij art. 91 der V.P. binnenland te worden gehandeld.
4. De artt. 8 en 73 van de V.P. binnenland, art. 172 van de V.P.H. en art. 36 van den P.T.T.-gids zullen worden aangevuld.534. Verzending als dienststuk.
1. Aan de Vereeniging van Electrotechnische Ambtenaren der Telegrafie en Telefonie is vergunning verleend om, behalve de in het 1ste lid van art 360b der V P Bnl genoemde tijdschriften, op de in dat artikel genoemde voorwaarden ook de navolgende tijdschriften tusschen haar leden als dienststuk te verzenden:
a. Carlswerk Rundschau;
b. The General Radio Experimenter;
c. Radio-Expres.
2. Laatstgenoemd tijdschrift is sedert 1 Juli jl in de plaats getreden van de uitgaaf “Radiowereld”.
3. Genoemd artikel zal worden gewijzigd.'

Terug naar inleiding
--> 1932